Currency museum
Number:207033
光緒元宝 吉林省造 毎元當制銭二十箇(20Cashes)
2022-04-19
views:0
JPY 4,551
Number:207034
光绪年造 大清銅幣 戸部 當制銭二十文
2022-04-19
views:0
JPY 5,661
Number:207035
光绪重宝 當十 (32mm/12.7g)
2022-04-19
views:0
JPY 34,965
Number:207040
四川省 Szechuan 光緒元宝 庫平七銭二分(Dollar)
2022-04-19
views:0
JPY 93,240
Number:207041
大観通宝 当十(41mm/16.5g)
2022-04-19
views:0
JPY 29,970
Number:207032
先秦 (XianQin) 半両 (36mm/12.1 g)
2022-04-19
views:0
JPY 41,625